Winemeup

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.


Tak, mam 18 lub więcej lat | Nie, nie jestem pełnoletni

Kategorie Win

Kraj:

Rodzaj:

Kolor:

Producenci:

Aktualności

Polityka prywatności:


RODO

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest: Wine Me Up z siedzibą pod adresem ul. Piotrowicka 30d/4, 40-722 Katowice.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, na przykład gdy za naszym pośrednictwem zamawiasz towar lub gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach i akcjach promocyjnych. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych. Czasami też przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy poproszą nas o to inni administratorzy Twoich danych, którzy świadczą dla Ciebie usługi, na przykład Twój bank czy operator płatności internetowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Tobą w sprawach technicznych, np. wtedy gdy masz problem z wysyłką towaru.
Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
Jeśli interesują Cię oferty handlowe naszych Partnerów i wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, możemy przesyłać Ci wiadomości handlowe w ich imieniu lub udostępnić im Twoje dane, aby mogli samodzielnie przesyłać Tobie te informacje.
Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.
Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy kupna – sprzedaży, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:
1. wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.
2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji zamówienia.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:
1. firma kurierska lub dostawca pocztowy – dane niezbędne do realizacji zamówienia,
2. Bank lub innych dostawca usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,
3. Odbiorcy płatności – dane towarzyszące Twojemu zleceniu płatniczemu.
4. W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do
tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, innym
dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany,
a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.
Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi marketingowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.
Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

Dla niektórych usług wykorzystujemy zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ma miejsce także ze względów bezpieczeństwa płatności internetowych w przypadku świadczenia usług płatniczych.

Jak chronimy twoje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym.
Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:
1. Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danychoraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.
2. Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
3. Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:
1. nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
2. przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
5. Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
a. zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu
pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
b. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;
c. nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
e. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.
Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:
1. które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub
2. które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:
1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
2. jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub
3. ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.


COOKIE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Wine Me Up z siedzibą pod adresem ul. Piotrowicka 30d/4, 40-722 Katowice.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.